Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Όσοι συνάδελφοι ΠΕ19 είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί (Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής) και όσοι ΠΕ20 είναι Τεχνολόγοι Μηχανικοί τα έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας είναι βάση της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 2/71589/0022/15-11-2007 τα ακόλουθα :

1. Καθορίζουμε την ημερήσια αποζημίωση των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου
(Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων με αυτό σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας
για υπηρεσιακούς λόγους στο ποσό των εβδομήντα (70)€.
Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις ορίζεται στο ποσό των
εβδομήντα €. (70) €.
Για την ημέρα επιστροφής η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε
€ (55 €).
2. Καθορίζουμε τη δαπάνη διανυκτέρευσης στον τόπο της εκτός έδρας μετακίνησης στο
ποσό των ογδόντα € (80 €).,
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου-
Σεπτεμβρίου.
3. Καθορίζουμε τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων με ιδιόκτητα
μεταφορικά μέσα στο ποσό των 0,15 € για κάθε χιλιόμετρο.
4. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται στην παρούσα απόφαση, ισχύουν οι διατάξεις του
Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35/Α/18-2-1999).
5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Καθορίζουμε την ημερήσια αποζημίωση των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου μηχανικών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας
για υπηρεσιακούς λόγους στο ποσό των πενήντα έξι ευρώ (56 €).
Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις ορίζεται στο ποσό των πενήντα
έξι ευρώ (56 €).
Για την ημέρα επιστροφής η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα
τεσσάρων ευρώ (44 €).
7. Καθορίζουμε τη δαπάνη διανυκτέρευσης στον τόπο της εκτός έδρας μετακίνησης στο
ποσό των εξήντα τεσσάρων ευρώ (64 €).
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου-
Σεπτεμβρίου.
8. Καθορίζουμε τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων με ιδιόκτητα
μεταφορικά μέσα στο ποσό των 0,15 € για κάθε χιλιόμετρο.
9. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται στην παρούσα απόφαση, ισχύουν οι διατάξεις του
Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35/Α/18-2-1999).
10. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παραπάνω εγκύκλιος έχει τους εξής αριθμούς πρωτοκόλλου α) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 4408/17-10-2007 και β) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Κυκλάδων 7650/19-10-2007.
http://dide.arg.sch.gr/grmixan/odoiporikaEkdromes.htm#
Μια διεύθυνση προς ενημέρωση