Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α

Μαυρίσα τη σελίδα μου γιατί συμμετέχω στη διαμαρτυρία των καθηγητών πληροφορικής...

Συμμετέχουμε στη Διαμαρτυρία των Καθηγητών Πληροφορικής...

Οι καθηγητές Πληροφορικής αγωνιζόμαστε ενάντια στην απαξίωση - υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών Πληροφορικής στο Δημόσιο Σχολείο όπου πρόσφατα μεθόδευσε το ΥΠΕΠΘ και απαιτούμε το αυτονόητο:

Οι αναθέσεις μαθημάτων Πληροφορικής να γίνονται μόνο σε καθηγητές Πληροφορικής (ΠΕ19,20).

Ο αριθμός μαθητών ανά καθηγητή στα εργαστηριακά μαθήματα να γίνει δώδεκα (12) ΚΑΙ για τα μαθήματα Πληροφορικής και όχι δεκαεπτά (17) όπως τώρα κατ' εξαίρεση ορίζει η νέα εγκύκλιος.

Ισονομία για τους υπεύθυνους εργαστηρίων Πληροφορικής με τρίωρη μείωση ωραρίου ΚΑΙ για το ΣΕΚ.

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 60/2006

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 3
Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων
1. Tα μαθήματα της Α΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου κατανέμονται σε τρεις (3) ομάδες:
α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς.
β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς.
γ) Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, δηλαδή την Αισθητική Αγωγή, τη Φυσική Αγωγή, τις Εφαρμογές Πληροφορικής, και το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
2. Tα μαθήματα των τάξεων Β΄ και Γ΄ κατανέμονται σε τέσσερις (4) ομάδες:
α) Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς.
β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα των Κατευθύνσεων που εξετάζονται γραπτώς
γ) Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και ο βαθμός τους συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.) της τάξης.
δ) Η oμάδα Δ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, Εφαρμογές Υπολογιστών, Εφαρμογές Λογισμικού και Πολυμέσα − Δίκτυα που δεν εξετάζονται γραπτώς.
3. Το 2ο υποχρεωτικό μάθημα Γενικής Παιδείας επιλογής του μαθητή, που εξετάζεται σε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα δηλώνεται με αίτηση που υποβάλλει ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του (εφόσον ο μαθητής είναι ανήλικος) στο σχολείο του σε χρονικό διάστημα που

Άρθρο 15

ΙΑ. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα.
Η γραπτή εξέταση στα μαθήματα αυτά περιλαμβάνει θέματα θεωρίας και ασκήσεων ή προβλημάτων και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.
α) Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.
β) Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

1. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Η γραπτή εξέταση στο μάθημα αυτό περιλαμβάνει ένα (1) θέμα θεωρίας και τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του. Η βαθμολογία προκύπτει κατά 40% από το θέμα της θεωρίας και κατά 60% (3x20%) από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα.

2. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα
Η γραπτή εξέταση στο μάθημα αυτό περιλαμβάνει τρία θέματα θεωρίας και μία άσκηση ή πρόβλημα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του. Η βαθμολογία προκύπτει κατά 60% (3x20%) από τα θέματα της θεωρίας και κατά 40% από την άσκηση ή το πρόβλημα.

ΙΒ. Πολυμέσα – Δίκτυα, Εφαρμογές Λογισμικού, Εφαρμογές Πληροφορικής – Υπολογιστών.
Τα μαθήματα αυτά δεν εξετάζονται γραπτώς. Θέση γραπτού βαθμού επέχουν σε αυτά οι βαθμοί σχετικών ατομικών ή ομαδικών εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών.

ΙΔ. Τεχνολογία (άλλων κλάδων που πολλές φορές μας το αναθέτουν, καμία ανάθεση)
Το μάθημα αυτό θεωρείται ως γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα και θέση γραπτού βαθμού επέχει ο βαθμός ατομικής εργασίας που ανατίθεται στο μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού.

ΙΕ. Τεχνολογία Επικοινωνιών (άλλων κλάδων που πάντα μας το αναθέτουν, Β’ Ανάθεση)
Η γραπτή εξέταση στο μάθημα αυτό περιλαμβάνει ερωτήσεις δύο κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα και ελέγχουν την κατοχή της διδαχθείσας ύλης και την κατανόησή της και στη δεύτερη ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που ελέγχουν τη συνθετική και κριτική ικανότητα του μαθητή και απαιτούν συνδυασμό γνώσεων.

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - SAFELINE

Ασφαλές Διαδίκτυο - SafeLine
Διαδικτυακός τόπος http://www.safeline.gr


Το Ίντερνετ είναι ένα συναρπαστικό μέσο το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για επικοινωνία, ενημέρωση και ψυχαγωγία από εκατομμύρια ανθρώπους. Χρησιμοποιείται επίσης όμως και για τη διανομή περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο ή επιβλαβές.
Σκοπός της SafeLine είναι η καταπολέμηση κάθε είδους παράνομου περιεχομένου του Ίντερνετ, σε θέματα πορνογραφίας, ρατσισμού, ηλεκτρονικής χαρτοπαιξίας, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και καταναλωτών.
Συνεργάτες και υποστήριξη
Η SafeLine συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχέδιο Δράσης για την Ασφαλέστερη Χρήση του Ίντερνετ", καθώς και από τους ακόλουθους οργανισμούς:
• SAFENET - Ελληνικό Όργανο Αυτορρύθμισης για το Περιεχόμενο του Ίντερνετ, http://www.safenet.gr
• FORTHnet - Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών, http://www.forthnet.gr
• ΙΤΕ - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, http://www.ics.forth.gr
• ΙΜΕ - Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, http://www.ime.gr

Συμβουλές για παιδιά
Εξηγείτε στους γονείς σας τις εμπειρίες σας κατά την περιπλάνηση σας στο Ίντερνετ. Mιλάτε στους γονείς σας ή σε κάποιον ενήλικα για εικόνες ή κείμενα που βρήκατε στο Ίντερνετ και σας ανησυχούν ή σας φοβίζουν. Διαφυλάσσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Ποτέ μην δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή φωτογραφίες σας σε αγνώστους που συναντάτε στο Ίντερνετ ακόμη και άν σας το ζητήσουν. Κρατάτε τον κωδικό εισόδου στον υπολογιστή σας μυστικό. Είναι σαν το κλειδί του σπιτιού σας: δεν θα το δανείζατε σε κανέναν. Μόνο με την άδεια και την παρουσία των γονιών σας μπορείτε να συμφωνήσετε να συναντήσετε κάποιον/κάποια που γνωρίσατε στο Ίντερνετ. Προσέχετε όταν μιλάτε διαμέσου chatroom ή email. Διακόψτε τη συνομιλία όταν κάποιοι σας κάνουν να νιώθετε άβολα. Μην εμπιστεύεστε ότι διαβάζετε στο Ίντερνετ. Μάθετε να βλέπετε το περιεχόμενο με κριτικό μάτι.

Συμβουλές για γονείς
• Κρατήστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε χώρους όπως το σαλόνι και όχι σε υπνοδωμάτια. Ασχοληθείτε με το πως δουλεύει το Ίντερνετ και αφιερώστε χρόνο να περιηγηθείτε μαζί με τα παιδιά σας στον κυβερνόχωρο και μάθετε από αυτά.
• Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά σας είναι ενήμερα ότι πρέπει να ανησυχούν για αγνώστους που συναντούν μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όπως ακριβώς είμαστε ανήσυχοι όταν άγνωστοι χτυπάνε την πόρτα του σπιτιού μας, έτσι δεν πρέπει τα παιδιά να δίνουν προσωπικές πληροφορίες για τους εαυτούς τους.
• Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν τα chatrooms (δωμάτια συνομιλίας), χωρίς την επίβλεψη σας. Μην αφήσετε ποτέ τα παιδιά σας να συναντήσουν κάποιον που γνώρισαν μέσω του Ίντερνετ χωρίς να είστε και εσείς μαζί.
• Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να προτιμούν τις ιστοσελίδες που εσείς θέλετε και όχι αυτές που θεωρείτε ανάρμοστες.
• Εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας κάποιο λογισμικό φίλτρο που απαγορεύει την προσπέλαση σε συγκεκριμένες σελίδες του Ίντερνετ.
• Συζητήστε με τα παιδιά σας για την ασφάλεια του Ίντερνετ. Συζητώντας τους μελλοντικούς κινδύνους μέσω του Ίντερνετ με τα παιδιά χρειάζεται να δείξετε ευαισθησία και έγνοια έτσι ώστε να κατανοήσουν και τα ίδια τους κινδύνους.
• Γνωρίστε ποιους πρέπει να ενημερώσετε και εν ανάγκη να καταγγείλετε σε περίπτωση που συναντήσετε βλαβερό και παράνομο περιεχόμενο στο Ίντερνετ.

Κίνδυνοι του Ίντερνετ
• Τα παιδιά μπορούν να εκτεθούν σε ακατάλληλο πορνογραφικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.
• Τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με αγνώστους που μπορούν να τα βλάψουν.
• Τα παιδιά υπόκεινται σε πιέσεις από τις έμμεσες αλλά επιβλητικές διαφημίσεις στο Ίντερνετ.
• Τα παιδιά μπορούν να εθιστούν στη χρήση του Ίντερνετ και έτσι κινδυνεύουν να παραμελήσουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες, τις σχολικές τους υποχρεώσεις, τα παιχνίδια τους με φίλους.

Λογισμικά φίλτρα
Ένα φίλτρο είναι ένα πακέτο λογισμικού το οποίο μπορεί να αποκλείσει την προσπέλαση σε τόπους του κυβερνόχωρου με παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο. Μερικά από τα πιο γνωστά λογισμικά φίλτρα είναι τα παρακάτω (σε αλφαβητική σειρά):
• Crayon Crawler (http://www.crayoncrawler.com/community.asp)
• CyberPatrol (http://www.cyberpatrol.com)
• CyberSnoop (http://www.cyber-snoop.com)
• ICRA (http://www.icra.org)
• NetNanny (http://www.netnanny.com)
• surfCONTROL (http://www.surfcontrol.com)

Συμβουλευτική Επιτροπή της Safeline
• Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet FORTHnet, OTEnet, Hellas-On-Line
• Ένωση καταναλωτών – ΕΚΠΟΙΖΩ http://www.ekpizo.gr
• Κυβερνητικός Οργανισμός – ΕΔΕΤ (Ελληνικό Δίκτυο Έρευνας) http://www.grnet.gr
• Μονάδα δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ
• Οργανισμός Προστασίας Παιδιών – Χαμόγελο του Παιδιού http://www.hamogelo.gr
• ΜΜΕ – Εφημερίδα Ναυτεμπορική http://www.naftemporiki.gr
• Ο Ελληνικός Κόμβος Επαγρύπνησης για την ασφάλεια στο Internet - SafeNetHome http://www.saferinternet.gr

Νομικό πλαίσιο
Ο βασικός ρόλος της SafeLine είναι ρόλος μεσολαβητού μεταξύ των πολιτών και των Ελληνικών αστυνομικών αρχών, λαμβάνοντας τις καταγγελίες των πρώτων και προωθώντας τις στις αρχές. Η δυνατότητα αυτή πηγάζει από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών ως ατόμων και ως συνόλου που προκύπτουν από τους ελληνικούς νόμους και το Σύνταγμα της Ελλάδας. Θεωρείται επιτακτική συνεπώς η ανάγκη ύπαρξης μιας Ανοικτής Γραμμής. Tο δικαίωμα δημιουργίας της SafeLine προκύπτει από το Συνταγματικό (μεταξύ άλλων άρθρα 10, 12) δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών.
To νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δημιουργηθεί και θα λειτουργεί η SafeLine θα είναι οι διατάξεις του Συντάγματος, του Ποινικού Κώδικα και της Ποινικής Δικονομίας. Η ουσιαστική δράση της εξάλλου θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα τους νόμους 2225/1994, 2472/1997 και 2774/1999.

Αντικείμενο
Επειδή ο αριθμός των εγκλημάτων που είναι δυνατό να διαπραχθούν στο Ίντερνετ είναι συγκρίσιμος με αυτόν του "φυσικού κόσμου", η SafeLine θα δέχεται κάθε καταγγελία για παράνομο περιεχόμενο.
Ενδεικτικά παραθέτουμε τις σημαντικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα εγκλήματα στο Ίντερνετ, των οποίων η καταπολέμηση παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των πιο ευαίσθητων ομάδων (παιδιά, μετανάστες, κλπ):

Πορνογραφία Ανηλίκων:
• αρ.348Α του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του Ν. 3625/2007.
• Ν.5060/1931 σχετικά με τα αδικήματα τύπου και τα άσεμνα δημοσιεύματα, που εφαρμοζόταν σε συνδυασμό με τα άρθρα του ΠΚ μέχρι την τελευταία τροποποίηση,
• Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έχει κυρωθεί και από την Ελλάδα με το Ν. 2101/1992. http://www.unicef.gr/symbs.php

Ρατσισμός και βία:
• Σύνταγμα της Ελλάδας: Όλοι (Έλληνες – Αλλοδαποί) όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους.
• αρ.330 Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο ορίζεται ότι όποιος χρησιμοποιώντας σωματική βία ή απειλή σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης εξαναγκάζει άλλον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για τις οποίες ο παθών δεν έχει υποχρέωση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Τρομοκρατία:
• N.1789/1988 με τον οποίο κυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την καταστολή της τρομοκρατίας,
• Ν.2928/2001 με τον οποίο τροποποιείται το αρ. 187 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα σχετικά με τις εγκληματικές οργανώσεις,
• Ν.3034/2002 με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τοπικα όρια
Στην περίπτωση των εγκλημάτων που τελούνται στο Ίντερνετ, ως τόπος τέλεσης του εγκλήματος μπορεί να θεωρηθεί είτε ο τόπος από όπου η ηλεκτρονική σελίδα μπορεί να αναγνωσθεί, που αυτό στην πράξη σημαίνει κάθε χώρα στην οποία οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ, είτε ο τόπος όπου φιλοξενείται από τον παροχέα πρόσβασης στο Ίντερνετ η συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα.
Όπου κρίνεται αναγκαία, θα υπάρχει πάντα η αμέριστη συνεργασία μεταξύ των Ελληνικών διωκτικών αρχών και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών και διεθνών, όπως της Europol και της Interpol για την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων στο Ίντερνετ.

Πως να κάνετε μια καταγγελία
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους για να καταθέσετε μία καταγγελία.
• Ηλεκτρονική κατάθεση: Συμπληρώνετε την φόρμα ηλεκτρονικής κατάθεσης καταγγελίας. http://www.safeline.gr/reportonline.php
• Ταχυδρομείο: Στέλνετε γράμμα με την καταγγελία σας στην παρακάτω διεύθυνση: SafeNet, Στουρνάρη 63, 10432 Αθήνα.
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Στέλνετε email στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: report@safeline.gr

• Τηλεφωνικά: Επικοινωνήσετε μαζί μας τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 16:00 στα τηλέφωνα: 2119558450, 2105222161 και 2811391615.
Οδηγίες
Για κάθε διαφορετικό τύπο καταγγελίας σας παρακαλούμε να μας δώσετε τις αντίστοιχες πληροφορίες:
• Website: Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL), μέρα και ώρα που είδατε την σελίδα, τύπος περιεχομένου, περιγραφή του περιεχομένου.
• Newsgroup: Όνομα του newsgroup, ID του μηνύματος (message-ID), αποστολέας του μηνύματος, θέμα του μηνύματος, ημερομηνία του μηνύματος, τύπος περιεχομένου, περιγραφή του περιεχομένου.
• Δίκτυο P2P eDonkey: Σύνδεσμος αρχείου για το δίκτυο eDonkey, Server eDonkey στον οποίο ήσασταν συνδεδεμένοι όταν εντοπίσατε το αρχείου που καταγγείλατε. Δείτε την σχετική μας σελίδα για το πως μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία αυτά. http://www.safeline.gr/ed2k.php

Ανωνυμία
Μπορείτε πάντα να επιλέξετε να κρατήσετε την ανωνυμία σας όταν κάνετε μία καταγγελία. Με τη χρησιμοποίηση της φόρμας ηλεκτρονικής καταγγελίας δεν χάνετε την ανωνυμία σας. Καταγράφουμε μόνο τις πληροφορίες που εσείς δίνετε στην φόρμα. Δεν καταγράφουμε από μόνοι μας καμία επιπλέον πληροφορία, ούτε καν την διεύθυνση IP του μηχανήματος από όπου γίνετε η καταγγελία.

Προσωπικά στοιχεία
Αν επιθυμείτε να πληροφορηθείτε για το αποτέλεσμα της καταγγελίας σας θα πρέπει να μας δώσετε μερικά προσωπικά σας στοιχεία, όπως: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, email.

Επεξεργασία καταγγελιών
Τα βήματα που ακολουθεί η SafeLine, για την επεξεργασία των καταγγελιών που λαμβάνει, είναι τα εξής:
1. Επαλήθευση: Πρώτα γίνεται από την SafeLine μια τυπική επαλήθευση του περιεχόμενου της καταγγελίας. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για δικτυακό τόπο (website), η SafeLine επαληθεύει ότι διεύθυνση (URL) που καταγγέλθηκε υπάρχει και το περιεχόμενό της είναι πιθανόν παράνομο.
2. Ανεύρεση πηγής περιεχομένου: Έπειτα επιχειρείται να βρεθεί η χώρα προέλευσης του περιεχομένου χρησιμοποιώντας τεχνικές μεθόδους.
3. Ειδοποίηση Ελληνικής Αστυνομίας: Η SafeLine προωθεί όλες ανεξαιρέτως τις καταγγελίες, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης, στην Ελληνική Αστυνομία.
4. Ειδοποίηση ξένου hotline: Σε περίπτωση που το περιεχόμενο βρίσκεται στο εξωτερικό, η καταγγελία προωθείται σε αντίστοιχη ανοικτή γραμμή (hotline) της χώρας προέλευσης (εάν υπάρχει). http://www.safeline.gr/links.php#1
5. Ενημέρωση: Εάν ο καταγγέλων χρήστης έχει δώσει προσωπικά του στοιχεία, τότε η SafeLine τον ενημερώνει για τις ενέργειες που έκανε με βάση την καταγγελία του.

Ευρωπαϊκή Ένωση
• SIP: Επίσημη τεκμηρίωση του "Προγράμματος για την Ασφαλέστερη Χρήση του Ίντερνετ", http://www.europa.eu.int/information_society/activities/sip/index_en.htm
• saferinternet.org: Μια συλλογή χρήσιμων πηγών / αναφορών για το "Πρόγραμμα για την Ασφαλέστερη Χρήση του Ίντερνετ", http://www.saferinternet.org
• QuickLinks: Σύνδεσμοι σε νέα σχετικά με νομοθετικά και ρυθμιστικά θέματα για το Ίντερνετ και την κοινωνία της πληροφορίας, http://www.qlinks.net
• EICN: European Internet Coregulation Network, http://www.internet-coregulation.org

Ανοικτές γραμμές (Hotlines)
• INHOPE: Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Παροχέων Ανοικτών Γραμμών για το Ίντερνετ, http://www.inhope.org
• Αγγλία: IWF - Οργανισμός Επίβλεψης του Ίντερνετ, http://www.iwf.org.uk
• Αυστρία: Stopline - Μια ανοικτή γραμμή για την παιδική πορνογραφία και τον νεοναζισμό, http://www.stopline.at
• Αυστραλία: Αυστραλιανή Αρχή Αναμετάδοσης (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Ίντερνετ), http://www.aba.gov.au
• Βέλγιο: Child Focus - Ευρωπαϊκό κέντρο για αγνοούμενα και κακοποιημένα παιδιά, http://www.childfocus-net-alert.be
• Γαλλία: Point de Contact - Σημείο επικοινωνίας για το παράνομο περιεχόμενο του Ίντερνετ, http://www.pointdecontact.net
• Γερμανία: ECO - Σύνδεσμος για την Γερμανική οικονομία του Ίντερνετ και το ηλεκτρονικό εμπόριο, http://www.eco.de
• Γερμανία: FSM - Εθελοντικό σώμα αυτορρύθμισης για τους παρέχοντες υπηρεσίες πολυμέσων, http://www.fsm.de
• Γερμανία: Jugendschutz - Ιδρύθηκε από το κράτος με βασικό σκοπό να περιορίσει την παιδική πορνογραφία και τον ακροδεξιό εξτρεμισμό στο Ίντερνετ, http://www.jugendschutz.net
• Δανία: Red Barnet - από τον οργανισμό "Σώστε τα Παιδιά" στην Δανία, http://www.redbarnet.dk

• ΗΠΑ: NCMEC - Εθνικό κέντρο για αγνοούμενα και κακοποιημένα παιδιά, http://www.ncmec.org
• Ιρλανδία: Ανοικτή γραμμή για την παιδική πορνογραφία στο Ίντερνετ, http://www.hotline.ie
• Ισλανδία: Barnaheill - από τον οργανισμό "Σώστε τα Παιδιά" στην Ισλανδία, http://www.barnaheill.is
• Ισπανία: Protegeles - Ανοικτή γραμμή κατά της παιδικής πορνογραφίας, http://www.protogeles.com
• Ιταλία: Stop-It - από τον οργανισμό "Σώστε τα Παιδιά" στην Ιταλία, http://www.stop-it.org
• Κύπρος: Η Κυπριακή Ανοικτή Γραμμή για το Ιντερνετ, http://www.safeweb.org.cy
• Νότια Κορέα: Internet 119 - Κέντρο καταγγελιών επιβλαβούς περιεχομένου, http://www.internet119.or.kr
• Ολλανδία: Meldpunt - Ανοικτή γραμμή κατά της παιδικής πορνογραφίας στο Ίντερνετ, http://www.meldpunt.org
• Πολωνία: NIFC Hotline - Ανοικτή γραμμή κατά της παιδικής πορνογραφίας στο Ίντερνετ, http://www.hotline.org.pl
• Σουηδία: Radda Barnen - από τον οργανισμό "Σώστε τα Παιδιά" στην Σουηδία, http://www.rb.se
• Ταϊβάν: Ecpat Taiwan - Ανοικτή γραμμή κατά της παιδικής πορνογραφίας στο Ίντερνετ, http://www.web547.org.tw
• Φινλανδία: Nettivihje - από τον οργανισμό "Σώστε τα Παιδιά" στην Φινλανδία, http://www.nettivihje.net


Προγράμματα επίγνωσης
• ins@fe: Ευρωπαϊκό δίκτυο συντονισμού των εθνικών προγραμμάτων επίγνωσης για την ασφάλεια στο Ίντερνετ, http://www.saferinternet.org
• ins@fe.gr: Ο Ελληνικός κόμβος επίγνωσης για την ασφάλεια στο Ίντερνετ, http://www.seferinternet.gr
• CISA: Συνειδητοποίηση της ασφάλειας του Ίντερνετ για τους καταναλωτές, http://www.net-consumers.org/erica/policy/cisa.htm
• Educaunet: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κριτικής προσέγγισης κινδύνων που συνδέονται με την χρήση του Ίντερνετ, http://www.educaunet.org
• SafeBorders: Εγκαθίδρυση ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού δικτύου για την προαγωγή και την υποστήριξη που στρέφετε στην προστασία των παιδιών και των εφήβων που χρησιμοποιούν το Ίντερνετ, http://www.safer-internet.net
• SAFT: Εγείρει την προσοχή στα οφέλη του Ίντερνετ και τους κινδύνους που εγκυμονεί για τους νέους- παιδιά, http://www.saftonline.org
• SIFKaL: Ασφαλέστερο Ίντερνετ ως τρόπος ζωής και απόκτησης γνώσεων, http://www.sifkal.org
• SUSI: Ασφαλέστερη χρήση των υπηρεσιών του Ίντερνετ, http://www.basefeonline.org
Συμβουλές ασφάλειας
• OFSI: Παρατηρητήριο για την Ασφαλή Χρήση του Ίντερνετ: ένας εικονικός χώρος όπου γονείς, εκπαιδευτικοί, βιβλιοθηκάριοι, τοπικές αρχές, αλλά και όλοι εσείς που μας επισκέφτεστε, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ, http://www.ofsi.org
• Chat Danger: Συμβουλές για το πως να είστε ασφαλείς στους χώρους ζωντανών συζητήσεων (chatrooms) (στα Αγγλικά), http://www.chatdanger.com
• Think U Know: Πληροφορίες για το πως να μένετε ασφαλείς ενώ διασκεδάζετε στο Ίντερνετ (στα Αγγλικά), http://www.thinkuknow.co.uk
• For Kids By Kids Online: Συμβουλές για παιδιά σχετικές με ασφαλή χρήση των chat rooms, του e-mail, του web αλλά και των κινητών τηλεφώνων (στα Αγγλικά), http://www.fkbko.co.uk

Συνεργασίες
• DART: http://www.dart.gov.gr

Ερωτήσεις που αφορούν το περιεχόμενο του Ίντερνετ

1. Τι θεωρείται παράνομο περιεχόμενο στο Ίντερνετ;
2. Τι θεωρείται επιβλαβές περιεχόμενο στο Ίντερνετ;
3. Για τι είδους περιεχόμενο δέχεται καταγγελίες η SafeLine;

Πώς να καταθέσετε μία καταγγελία
1. Πως μπορώ να καταθέσω μία καταγγελία για περιεχόμενο του Ίντερνετ που νομίζω ότι είναι παράνομο;
2. Πως επεξεργάζεται η SafeLine μία καταγγελία;
3. Μπορώ να καταγγείλω περιεχόμενο του Ίντερνετ το οποίο βρίσκετε εκτός Ελλάδας. Τι γίνετε με την καταγγελία μου σε αυτή την περίπτωση;
4. Μπορώ να κρατήσω την ανωνυμία μου αν το επιθυμώ;
5. Πως μπορώ να πληροφορηθώ για το αποτέλεσμα της καταγγελίας μου;
6. Ποιες πληροφορίες σχετικά με την καταγγελία μου ανακοινώνονται;

Ο αριθμός των καταγγελιών από 47 το 2003 έγιναν 406 το 2007 και μέχρι σήμερα το 2008 ξεπερνούν τις 700 στον Ελλαδικό χώρο.

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Νομού Κυκλάδων ενημερώνει όλους τους συναδέλφους ότι εφεξής στις επισκέψεις που θα πραγματοποιεί στα νησιά των Κυκλάδων θα οργανώνει σεμινάριο με τίτλο Πρακτικές - Τεχνικές της Διδακτικής της Πληροφορικής εκτός ωραρίου σχολείου. Ήδη έγινε το πρώτο αντίστοιχο στο νησί της Μήλου μετά από συνεννόηση με τους συναδέλφους που αποδέχτηκαν το ωράριο. Όσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν για κάτι διαφορετικό θα μπορούν να επικοινωνούν με τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής θέτοντας το θέμα και την συμμετοχή των συναδέλφων (>50%).
Επίσης πρέπει να τεθεί και η πιθανότητα οργάνωσης Ημερίδας, εκτός ωραρίου σχολείου, με θέμα που μπορεί να προτείνουν τα σχολεία ή το σχολείο του νησιού. Στις ημερίδες αυτές θα μπορεί να οργανωθεί και με την επίσκεψη και άλλων σχολικών συμβούλων άλλων ειδικοτήτων που θα έχουν εμπειρία ή προϋπηρεσία σε κάποιο θέμα από αυτά που θα είναι υπό συζήτηση.
Αναμένω προτάσεις για θεματολογία σε σεμινάρια ή ημερίδες.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Όσοι συνάδελφοι ΠΕ19 είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί (Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής) και όσοι ΠΕ20 είναι Τεχνολόγοι Μηχανικοί τα έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας είναι βάση της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 2/71589/0022/15-11-2007 τα ακόλουθα :

1. Καθορίζουμε την ημερήσια αποζημίωση των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου
(Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων με αυτό σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας
για υπηρεσιακούς λόγους στο ποσό των εβδομήντα (70)€.
Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις ορίζεται στο ποσό των
εβδομήντα €. (70) €.
Για την ημέρα επιστροφής η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε
€ (55 €).
2. Καθορίζουμε τη δαπάνη διανυκτέρευσης στον τόπο της εκτός έδρας μετακίνησης στο
ποσό των ογδόντα € (80 €).,
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου-
Σεπτεμβρίου.
3. Καθορίζουμε τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων με ιδιόκτητα
μεταφορικά μέσα στο ποσό των 0,15 € για κάθε χιλιόμετρο.
4. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται στην παρούσα απόφαση, ισχύουν οι διατάξεις του
Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35/Α/18-2-1999).
5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Καθορίζουμε την ημερήσια αποζημίωση των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου μηχανικών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας
για υπηρεσιακούς λόγους στο ποσό των πενήντα έξι ευρώ (56 €).
Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινήσεις ορίζεται στο ποσό των πενήντα
έξι ευρώ (56 €).
Για την ημέρα επιστροφής η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα
τεσσάρων ευρώ (44 €).
7. Καθορίζουμε τη δαπάνη διανυκτέρευσης στον τόπο της εκτός έδρας μετακίνησης στο
ποσό των εξήντα τεσσάρων ευρώ (64 €).
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου-
Σεπτεμβρίου.
8. Καθορίζουμε τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων με ιδιόκτητα
μεταφορικά μέσα στο ποσό των 0,15 € για κάθε χιλιόμετρο.
9. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται στην παρούσα απόφαση, ισχύουν οι διατάξεις του
Ν.2685/99 (ΦΕΚ 35/Α/18-2-1999).
10. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παραπάνω εγκύκλιος έχει τους εξής αριθμούς πρωτοκόλλου α) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 4408/17-10-2007 και β) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Κυκλάδων 7650/19-10-2007.
http://dide.arg.sch.gr/grmixan/odoiporikaEkdromes.htm#
Μια διεύθυνση προς ενημέρωση

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΕΠΕΗΥ

ΘΕΜΑ: «ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Mε αυτή την επιστολή μου σας ζητώ θερμά να ενημερώσετε τις διευθύνσεις της περιοχής αρμοδιότητας σας για την εφαρμογή της εγκυκλίου Γ7/100084/25-07-2008 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 15-09-2008) του ΥΠΕΠΘ. Υπάρχει στον κλάδο των ΠΕ19-20 μια διάχυτη αναστάτωση λόγω της άδικης συμπεριφοράς διευθυντών και συλλόγων διδασκόντων που τους αναθέτουν πέρα από κάθε νομιμότητα πληθώρα εργασιών ΤΠΕ της σχολικής μονάδος, βλέπε εγκύκλιο Γ7/100084/25-07-2008 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 15-09-2008), αισθανόμενοι αδικημένοι διότι ο υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ έχει βάσει κανονισμού λειτουργίας εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ μια πληθώρα εργασιών στο εργαστήριο του που πρέπει να κάνει και δεν τα κάνει τις περισσότερες φορές διότι δεν έχει τον χρόνο λόγω των αδίκως επωμιζόμενων εργασιών. Θεωρώ την παραπάνω συμπεριφορά άδικη διότι παρακωλύει το εκπαιδευτικό και λειτουργικό έργο των υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.. Η διάσπαση και ανάθεση των εργασιών Τ.Π.Ε. σε καθηγητές με πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. είναι η μόνη ενδεδειγμένη νόμιμη λύση ή εκπαίδευση καθηγητών με χωρίς πιστοποίηση σε ΤΠΕ από τον καθηγητή ΠΕ19-20 υπεύθυνο ΣΕΠΕΗΥ στο αντίστοιχο αντικείμενο για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου χωρίς θύματα και θήτες.


Το παραπάνω κείμενο στάλθηκε χθές από τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Νομού Κυκλάδων σε όλους τους προϊσταμένους γραφείων με σκοπό να ενημερωθούν και οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων για τι εργασίες αναλαμβάνει ο υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας παραθέτω παρακάτω κάποια χωρία από τον κανονισμό λειτουργίας του ΣΕΠΕΗΥ και τα οποία θέλουν προσοχή διότι άρχισαν τα παρατράγουδα από συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων που απαιτούν να χρησιμοποιούν τα εργαστήρια ΣΕΠΕΗΥ χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι το εργαστήριο το έχει χρεωμένο κάποιος καθηγητής ΠΕ19-20 και υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να το χρησιμοποιήσουν που αναφέρονται παρακάτω. Δυστυχώς για τους υπεύθυνους ΣΕΠΕΗΥ δεν μπορούν να ΑΡΝΗΘΟΥΝ την χρήση διότι ο κανονισμός το λέει ρητά και όποιος αποδέχθηκε να γίνει υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ έπρεπε αυτό να το γνωρίζει, όμως θα πρέπει να ελέγχουμε τις προϋποθέσεις αν τηρούνται και να παρεμβαίνουνε δραστικά εκεί που δε υπάρχουν. Βέβαια το μπέρδεμα γίνεται μόνο στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ και λιγότερο στα εργαστήρια Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων.
Εν συντομία σας αναφέρω διευκρινιστικά ότι :
1) Αναπληρωτής καθηγητής άλλης ειδικότητας που έχει πρώτη ανάθεση εργαστηριακό μάθημα με χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής (ΣΕΠΕΗΥ) δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει διότι δεν έχει την πιστοποίηση σε ΤΠΕ του ΥΠΕΠΘ. Υποχρεωτικά θα μπει και ο καθηγητής πληροφορικής υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ ακόμη και αν δεν το έχει ούτε πρώτη ούτε δεύτερη ανάθεση. Σε περίπτωση μόνιμου εκπαιδευτικού πρέπει να έχει πιστοποίηση σε ΤΠΕ του ΥΠΕΠΘ τότε μπαίνει δικαιωματικά δυστυχώς. Αν πρέπει να μπουν 2 ή 3 καθηγητές πρέπει να ισχύουν τα παραπάνω για τον καθένα αλλιώς ο 2ος ή 3ος θα είναι ο υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ.
2) Στην ΕΠΑΣ όπου δεν υπάρχει τομέας αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται εργαστήριο πληροφορικής τους ΣΕΚ ή του ΕΠΑΛ ή άλλης σχολικής μονάδος ισχύουν όλα τα παραπάνω.
3) Τέλος προσέξτε την 5.4 του παρακάτω παραρτήματος αν δεν υπάρχει στο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ συνδιδασκαλία με άλλο καθηγητής ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να την κάνετε διότι θεωρείται κανονικό ωράριο και πρέπει να το πάρετε επιπλέον σαν υπερωρία ή να συμπληρώσετε ωράριο αν έχετε μειωμένο
4) Τέλος όποιος δεν έχει τον κανονισμό λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ μπορεί να τον βρει στο site www.epyna.gr, έχει και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να του τον στείλω μέσω e-mail.

Συνάδελφοι ενημερώστε και πιθανώς άλλους συναδέλφους που αγνοούν πολλά από τα παραπάνω διότι αν περάσουν και παγιωθούν αλλοίμονο μας σαν κλάδο και όλοι οι αγώνες έγιναν να πετύχουμε κάτι πάνε χαμένοι από δική μας απροσεξία και πιθανή αδιαφορία λόγο των αναθέσεων που έχουν σίγουρα προκαλέσει σύγχυση.


1.4 Δικαίωμα χρήσης του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
Η χρήση του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., η οποία διέπεται από τους νόμους, τα διατάγματα του κράτους και τους κώδικες δεοντολογίας, επιτρέπεται μόνο για εκπαιδευτικούς, επιμορφωτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.
Για τη χρησιμοποίηση του Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ. με σκοπό τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων από το σχολείο ή άλλους δημόσιους φορείς εκτός των θεσμοθετημένων επιμορφώσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ., απαιτείται προηγούμενη έγκριση του διευθυντή και του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του Προϊσταμένου του οικείου Γραφείου Εκπαίδευσης.
Καταρχήν, δικαιούνται να χρησιμοποιούν το Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ. ο Υπεύθυνος αυτού και το προσωπικό των αρμόδιων ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
οι χρήστες του Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ. διακρίνονται σε:
1. Εκπαιδευτές
Είναι εκπαιδευτικοί ή επιμορφωτές οι οποίοι καλούνται να διδάξουν εντός του Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ. μαθήματα Πληροφορικής ή μαθήματα και δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν τη χρήση Η/Υ. οι εκπαιδευτές έχουν συνήθως ειδικότητα Πληροφορικής, ενώ οι μη ειδικότητας πληροφορικής πρέπει, είτε να είναι πιστοποιημένοι επιμορφωτές Τ.Π.Ε. (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση»), είτε να έχουν πιστοποιημένες δεξιότητες στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση» ή σε άλλη δράση Τ.Π.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Όσο διαρκεί η εκπαιδευτική ή επιμορφωτική δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής θεωρείται επιβλέπων του Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ.


2.2. Ωρολόγιο πρόγραμμα
Το ωρολόγιο πρόγραμμα χρήσης του εργαστηρίου ρυθμίζεται :

Εντός των ωρών λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας, από το διευθυντή και τον Υπεύθυνο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

5.4 Ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. αναλαμβάνει τις εξής υποχρεωτικές εργασίες:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Παροχή υποστήριξης επί θεμάτων χρήσης Η/Υ σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, του οικείου σχολείου. Συγκεκριμένα :
ο συνδράμει τον εκπαιδευτικό στην προετοιμασία διδασκαλίας,
ο συνδράμει τον εκπαιδευτικό κατά την διδασκαλία (συνδιδασκαλία). Η συνδιδασκαλία (με επιτελικό πάντα ρόλο του Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) πρέπει να έχει προηγουμένως καταγραφεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

TO BLOG ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Συνάδελφοι ξεκινώντας η νέα χρονιά διαπιστώθηκαν πολλά προβλήματα στον κλάδο μας αρχής γενομένης με τις ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ και μετά με τις ανακλήσεις του τριώρου από τους υπεύθυνους ΣΕΠΕΗΥ των ΣΕΚ. Κάτω από αυτήν την κακή εικόνα ενός "Μαύρου Σεπτέμβρη" θα ήθελα να ξεκινήσουμε την επικοινωνία μας. Θα θέτονται ζητήματα τα οποία θα συζητάμε και ευελπιστώ να βρίσκονται λύσεις σ' όλα τα θέματα επιστημονικά, παιδαγωγικά, διοικητικά και όποια άλλα νομίζουμε ότι έχουν ενδιαφέρον με τον κλάδο μας και την ειδικοτητά μας.
Ενα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι βλέπω πολλούς συναδέλφους να βρίσκονται σε γραφεία και δεν θέλουν να ξεκουνήσουν, τους ενημερώνω ότι αυτό σε βάθος χρόνου είναι εις βάρος τους και κάποια στιγμή θα χρειαστούν την εμπειρία αλλά και την προυπηρεσία σε τάξη και τοτε θα καταλάβουν το σφάλμα τους αλλά τότε θα είναι πού αργά, ας πάρουν κάποιες ώρες (2 -4 είναι πολυ καλά) σε ένα σχολείο είναι πολύ καλά για εμπειρία και προϋπηρεσία.
Επίσης ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολλούς συναδέλφους κυρίως νεοδιόριστους ότι πηγαίνοντας σε κάποιο σχολείο ο διευθυντής τους φορτώνει ΟΛΕΣ τις εργασίες που έχουν να κάνουν με Η/Υ. Αυτό είναι άδικο αφ' ενός και αφετέρου όσοι το δέχονται δημιουργούν ένα κλίμα για τους επόμενους που θα γίνει αφόρητο αφού διοικητικοί υπάλληλοι δύσκολα θα προσληφθούν στα σχολεία. Βέβαια ο υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ βάση τις εγκυκλίου Γ7/100084/25-7-2008 (ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 15-09-2008) δεν αναλαμβάνει καμμιά εργασία εκτός εφημεριών. Εχει όμως την υποχρέωση να συντονίζει τις εργασίες ΤΠΕ στην σχολική μονάδα αλλά και να εκπαιδεύει κανένα άλλο συνάδελφο χωρίς πιστοποίηση σε ΤΠΕ για να αναλάβει κάποια εργασία όταν στην σχολική μονάδα δεν υπάρχει κανείς συνάδελφος με πιστοποίηση σε ΤΠΕ. Οι συνάδελφοι που έχουν πιστοποίηση σε ΤΠΕ έχουν υποχρέωση να αναλάβουν εργασίες και αυτοί.
Αναμένω σχόλια και απόψεις για τα παραπάνω ή για νέα θέματα πουθα υποβάλεται εσείς.